Regulamin

Regulamin Akademii Piłkarskiej Wisłok Strzyżów

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania w Akademii Piłkarskiej Wisłok Strzyżów
  i uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach Akademii Piłkarskiej Wisłok Strzyżów.
 • Akademia Piłkarska Wisłok Strzyżów jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym (NIP: 8191678041, REGON: 525582688, KRS: 0001041400)
 • Jednym z głównych celów działalności Akademii jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu.
 • Akademia upoważniona jest do przetwarzania danych osobowych Zawodników oraz Opiekunów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Akademii.
 • Koordynatorem Akademii Piłkarskiej Wisłok Strzyżów jest Maciej Mroczka.

Uczestnictwo w zajęciach

 • Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Wisłok Strzyżów może zostać dziecko w wieku 5 – 15 lat.
 • Zapisać dziecko do udziału w zajęciach można poprzez kontakt z Koordynatorem Akademii lub z Trenerem prowadzącym. Na podstawie rozmowy dziecko zostanie przydzielone do jednej z grup treningowych.
 • Zawodnik najczęściej przypisywany jest do grupy w swojej kategorii wiekowej. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przypisania Zawodnika do innej grupy.
 • Zapisując dziecko do Akademii należy przygotować formularz zgłoszeniowy podpisany przez Opiekunów prawnych. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.apwislokstrzyzow.pl w zakładce Informacje -> Dokumenty.
 • Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne ze stwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych, akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na używanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka w celach promocyjnych i informacyjnych Akademii. Podpisując formularz zgłoszeniowy Opiekun prawny wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych na bieżące potrzeby administracyjne i kontakt.
 • Opłata członkowska zawodnika Akademii Piłkarskiej Wisłoka Strzyżów wynosi 150 złotych / miesiąc. Opłatę należy uiszczać do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc poprzez przelew na konto bankowe. Przelewu dokonać można również poprzez System ProTrainUp z wykorzystaniem Przelewy24 z dodatkową prowizją w wysokości 1 zł. W przypadku przelewu tradycyjnego w tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko Zawodnika oraz opłacany miesiąc, np. „Jan Kowalski – opłata za treningi za styczeń”.
  Dane do przelewu:
  Akademia Piłkarska Wisłok Strzyżów
  Numer konta bankowego: 35 1240 2672 1111 0011 2745 3261 – Bank Peako
 • Tytuł przelewu: „Imię i nazwisko Zawodnika – opłata za treningi za ……… (miesiąc)”
 • Opłata członkowska przeznaczona jest na działalność statutową Akademii (wynagrodzenie trenerów, koszty związane z uczestnictwem w rozgrywkach, koszty związane z zapewnieniem miejsc do treningów i inne).
 • Opłata członkowska jest stała i niezależna od nieobecności Zawodnika na zajęciach. Wyjątkiem są sytuacje zgłoszone z wyprzedzeniem do Koordynatora Akademii takie jak: choroba dziecka, uraz, wyjazd itp. – trwające minimum 1 miesiąc. W takim przypadku opłata członkowska może zostać zawieszona na określony czas.
 • Pierwszy trening każdego nowego zawodnika traktowany jest jako próbny i jest darmowy.
 • W ramach przynależności do Akademii Piłkarskiej Wisłok Strzyżów Rodzice oraz Zawodnik otrzymują darmowy dostęp do Systemu ProTrainUp. Dostęp zostaje przyznany po dostarczeniu formularza zgłoszeniowego i wysłany poprzez adresy e-mail wpisane na formularzu.

Zawodnik

 • Zawodnik powinien systematycznie uczestniczyć w treningach drużyny. W Akademii obowiązuje zasada o informowaniu o nieobecnościach z wykorzystaniem Systemu ProTrainUp (zaznaczenie nieobecności w danym treningu).
 • Zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania Akademii zarówno podczas wydarzeń organizowanych przez Akademię jak i w życiu codziennym.
 • Zawodnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt klubowy i odpowiednie poszanowanie herbu i barw klubowych.
 • Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.
 • Zawodnik z każdym problemem może zgłosić się do Trenera prowadzącego. Ta sama zasada dotyczy Rodziców, którzy w przypadku problemów powinni współpracować z Trenerami celem ich rozwiązania dla dobra Zawodnika.

Treningi, mecze i inne wydarzenia organizowane przez Akademię

 • Treningi i mecze ligowe realizowane są zgodnie z planem treningów zamieszczonym w systemie ProTrainUp.
 • O wszystkich nagłych zmianach zawodnicy informowani są poprzez wiadomość w systemie ProTrainUp. 
 • Kadry meczowe zostają dodawane poprzez System ProTrinUp.
 • Trenerzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo zawodników od momentu stawienia się w miejscu zbiórki. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo zawodników przed lub po zakończeniu wydarzenia ponoszą Opiekunowie prawni.
 • Możliwa jest organizacja innych wydarzeń aniżeli mecze lub treningi przez Akademie, o których zawodnicy informowani są poprzez System ProTrinUp.
 • Zawodnik może zostać przeniesiony do innej grupy. 
 • Aby uczestniczyć w rozgrywkach ligowych niezbędne jest odpowiednie badanie przeprowadzone przez lekarza rodzinnego/sportowego. Zawodnik dołączający do Akademii musi samodzielnie udać się do lekarza rodzinnego/sportowego celem wykonania badania. Niezbędne będzie uzupełnienie karty badań sportowca. Odpowiedni dokument dostępny jest na stronie internetowej www.apwislokstrzyzow.pl w zakładce Informacje -> Dokumenty.
 • Zawodnik Akademii objęty jest ubezpieczeniem NNW obowiązującym w czasie treningów i meczów.

Sprzęt sportowy

 • Zawodnik powinien dostosować ubiór i obuwie do miejsca wydarzenia i warunków atmosferycznych.
 • Partnerem technicznym Akademii jest KEEZA.
 • Zawodnik na zajęciach musi posiadać strój zawodnik Akademii w zależności od ustaleń drużynowych.
 • Zawodnik dokonuje wyboru numeru na koszulce w oparciu o informację od Trenera prowadzącego o dostępnych w puli numerach.
 • Aktualną ofertę sprzętową znaleźć można w zakładce Informacje -> Sprzęt.
 • Strój zamawiamy poprzez wypełnienie formularza dostępnego w zakładce Informacje -> Sprzęt.
 • Na czas meczów ligowych, sparingowych i turniejów Akademia w niektórych przypadkach zapewnia stroje klubowe Zawodnikom, które otrzymują przed wydarzeniem i zwracają po wydarzeniu. W skład strojów klubowych wchodzą: getry, spodenki i koszulka. Informacja o obowiązujących strojach znajduje się w szczegółach wydarzenia w systemie ProTrainUp.

Postanowienia końcowe

 • Wszystkie sprawy, które nie określa niniejszy Regulamin rozstrzyga Koordynator Akademii.
 • Akademia zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian Regulaminu.

Regulamin Szkółki bramkarskiej

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania w Szkółce Bramkarskiej Akademii Piłkarskiej Wisłok Strzyżów i uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach Szkółki Bramkarskiej.
 • Szkółka bramkarska Akademii Piłkarskiej Wisłok Strzyżów została powołana i prowadzona jest przez Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Wisłok Strzyżów (NIP: 8191678041, REGON: 525582688, KRS: 0001041400)
 • Szkółka Bramkarska upoważniona jest do przetwarzania danych osobowych Zawodników oraz Opiekunów (w przypadku Zawodników niepełnoletnich) w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Akademii.
 • Koordynatorem Szkółki Bramkarskiej Akademii Piłkarskiej Wisłok Strzyżów jest Michał Mroczka.

Uczestnictwo w zajęciach

 • Zawodnikiem Szkółki Bramkarskiej może zostać każdy, kto ukończył 8 rok życia.
 • Zapisać siebie lub dziecko do udziału w zajęciach można poprzez kontakt z Koordynatorem Szkółki Bramkarskiej.
 • Zawodnik zostaje przypisany do grupy treningowej w oparciu o ocenę aktualnych umiejętności. Minimalna liczba Zawodników niezbędnych do utworzenia nowej grupy treningowej to dwóch zawodników.
 • Zapisując siebie lub dziecko do Szkółki Bramkarskiej należy przygotować formularz zgłoszeniowy podpisany przez siebie (w przypadku osoby pełnoletniej) bądź Opiekunów prawnych. Formularz dostępny jest w zakładce Informacje -> Dokumenty.
 • Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne ze stwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych, akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na używanie i rozpowszechnianie wizerunku swojego lub dziecka w celach promocyjnych i informacyjnych Szkółki Bramkarskiej. Osoba podpisująca formularz wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych na bieżące potrzeby administracyjne i kontakt.
 • Opłata członkowska zawodnika Szkółki Bramkarskiej wynosi 50 złotych / miesiąc – dla zawodników Akademii Piłkarskiej Wisłok Strzyżów oraz 150 złotych / miesiąc dla osób niezrzeszonych w Akademii Piłkarskiej Wisłok Strzyżów. Opłatę należy uiszczać do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc poprzez przelew na konto bankowe. Przelewu dokonać można również poprzez System ProTrainUp z wykorzystaniem Przelewy24 z dodatkową prowizją w wysokości 1 zł. W przypadku przelewu tradycyjnego w tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka oraz opłacany miesiąc, np. „Jan Kowalski – opłata za treningi bramkarskie za styczeń”.
  Dane do przelewu:
  Akademia Piłkarska Wisłok Strzyżów
  Numer konta bankowego: 35 1240 2672 1111 0011 2745 3261 – Bank Peako
  Tytuł przelewu: „Imię i nazwisko zawodnika – opłata za treningi bramkarskie za ……… (miesiąc)”
 • Opłata członkowska przeznaczona jest na działalność statutową Akademii (wynagrodzenie trenerów, zakup i utrzymanie sprzętu, zapewnienie miejsca do treningów i inne).
 • Opłata członkowska jest stała i niezależna od nieobecności Zawodnika na zajęciach. Wyjątkiem są sytuacje zgłoszone z wyprzedzeniem do Koordynatora Szkółki Bramkarskiej takie jak: choroba, uraz, wyjazd itp. – trwające ponad połowę miesiąca. W takim przypadku opłata członkowska może zostać zmniejszona bądź zostać zawieszona na określony czas.
 • Pierwszy trening każdego nowego zawodnika traktowany jest jako próbny i jest darmowy.
 • W ramach przynależności do Szkółki Bramkarskiej Akademii Piłkarskiej Wisłok Strzyżów Rodzice (w przypadku zawodnika niepełnoletniego) oraz Zawodnik otrzymują dostęp do Systemu ProTrainUp. Dostęp zostaje przyznany po dostarczeniu formularza zgłoszeniowego i wysłany poprzez adresy e-mail wpisane na formularzu.

Zawodnik

 • W Szkółce Bramkarskiej obowiązuje zasada o informowaniu o nieobecnościach z wykorzystaniem Systemu ProTrainUp (zaznaczenie nieobecności na danym treningu).
 • Zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania Szkółki Bramkarskiej zarówno podczas wydarzeń organizowanych przez Szkółkę Bramkarską jak i w życiu codziennym.
 • Zawodnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt klubowy i odpowiednie poszanowanie herbu i barw klubowych.

Treningi, mecze i inne wydarzenia organizowane przez Akademię

 • Treningi w Szkółce Bramkarskiej organizowane są w grupach 2-5 osobowych z częstotliwością raz na tydzień.
 • Trening trwa 75-90 minut i prowadzony jest przez Trenera z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w pracy z bramkarzami.
 • Treningi realizowane są zgodnie z planem treningów zamieszczonym w systemie ProTrainUp.
 • O wszystkich nagłych zmianach Zawodnicy informowani są poprzez wiadomość zamieszczoną w Systemie ProTrainUp.
 • Trenerzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo Zawodników od momentu stawienia się w miejscu zbiórki. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo Zawodników niepełnoletnich przed lub po zakończeniu wydarzenia ponoszą Opiekunowie prawni.
 • Zawodnik Szkółki Bramkarskiej objęty jest ubezpieczeniem NNW obowiązującym w czasie treningów.

Sprzęt sportowy

 • Zawodnik jest zobowiązany do zapewnienia sobie sprzętu niezbędnego do uczestnictwa w treningu bramkarskim. W szczególności mowa o obuwiu oraz rękawicach bramkarskich.
 • Zawodnik powinien dostosować ubiór i obuwie do miejsca wydarzenia i warunków atmosferycznych.
 • Szkółka Bramkarska w przypadku zainteresowania może zająć się przygotowaniem

Postanowienia końcowe

 • Wszystkie sprawy, które nie określa niniejszy Regulamin rozstrzyga Koordynator Szkółki Bramkarskiej.
 • Szkółka Bramkarska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian Regulaminu.
Scroll to Top